31 de març 2008

MARTINO, ELS GRUPS ESCOLARS I EL GATCPAC

A L’Eco de Sitges d’aquesta setmana, 29 de març del 2008, Froilan Franco publica un article titulat “Josep Maria Martino i Arroyo versus Josep Anton Martino i Carreras”, un escrit que per raons de llargària no reproduirem totalment en aquest bloc. Franco, que es presenta com “ a estudiós dels dos arquitectes municipals, però dels seus projectes arquitectònics de Grup Escolar a Sitges en règim graduat....”, fa un repàs pels diversos projectes que els dos Martino (pare i fill), van rebre al llarg de la seva carrera arquitectònica.

Tot i que no tinc res en contra de la persona i l’obra de Josep Anton Martino, tot al contrari ja que les vegades que m’he posat en contacte amb ell sempre ha estat una persona molt amable i predisposada, en el comentari de l’article de Froilan Franco deixaré de banda aquest per centrar-me en l’obra de Josep Maria Martino, en l’estudi del qual estic centrada actualment.

En primer lloc fa referència a les dificultats viscudes per Martino a l’hora de dur a terme el projecte del Grup Escolar Santiago Rusiñol durant els anys de la República, un treball que es va fer impossible amb l’arribada de la guerra civil l’any 1936.
Diu que l’any 1923, l’ajuntament presidida per Josep Planas i Robert, va promoure la construcció d’un nou Grup Escolar que complís totes les ordenances dictades des del Ministeri d’Instrucció Pública, entre les que destacava la creació d’espais aptes i higiènics per als nens.

Josep Maria Martino, que en aquells moments era l’Arquitecte Municipal de Sitges, va rebre l’encàrrec de dissenyar aquest projecte. Segons Franco un cop realitzats tots els estudis pertinents, Martino va informar-ne a la Sala de Juntes, la qual un cop estudiat el projecte van manifestar que es tractava d’una obra necessària però que en aquells moments l’Ajuntament no disposava dels diners per dur-lo a terme.(Aquesta excusa em sona).

Fins aquí el que ens explica el senyor Froilan Franco, però el més interessant dels projectes escolars a Sitges el trobem en el proposat pel GATCPAC a principis de l’any 1933. Un cop més, aquest no es va poder construir per raons econòmiques. A l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona es conserven documents molt interessants que fan evidents les dificultats que va tenir que viure Josep Maria Martino a l’hora de donar la cara davant del grup d’arquitectes del GATCPAC quan l’Ajuntament de Sitges va decidir que finalment no es construiria el projecte realitzat per aquets, un encàrrec realitzat directament pel consorci. Si fem una ullada ràpida a aquestes missives creuades entre el GATCPAC, l’Ajuntament de Sitges, el Col·legi d’arquitecte i Josep Maria Martino, ens adonem del mal rotllo que es va crear, fins al punt de que Martino es va veure obligat a proposar al GATCPAC de pagar ell mateix i del seu sou com a Arquitecte Municipal de Sitges, els honoraris de l’avantprojecte que aquest grup havia realitzat per a les Escoles.

En una de les darreres cartes d’aquest conflicte, hi trobem una declaració que per mi, com estudiosa de Martino, m’és molt interessant. L’arquitecte era soci del GATCPAC, un fet destacat, ja que es tractava d’una associació d’arquitectes espanyols i catalans, que lluitaven per la modernització de l’arquitectura. En altres articles publicats en aquest bloc, el GATCPAC està explicat amb detalls i exemples.

6 comentaris:

Froilan Franco ha dit...

Gràcies Beli-.És un comentari al meu article agradable i sincer-.Sobre el GATCPAC i en Josep Maria Martino y Arroyo,sembla que no hi coincidim-.L'Eco de Sitges publica la segona part-.Per a mi l'enfrontament d'en Martino amb l'Ajuntament és la realitat però per una factura dels Honoraris del projecte arquitectònic escolar,és a dir,jo veig cap enfrontament entre el GATCPAC i en Josep Maria-.Precisament és el GATCPAC qui acull en Martino a Barcelona,com a soci-.´Per tant hi aprofundirem una mica més-.Gràcies,Beli-.

Froilan Franco ha dit...

JOSEP MARIA MARTINO i ARROYO

Problema de Factures amb l’Ajuntament de Sitges

MINUTA-Honoraris-Projecte Grup Escolar de Sitges
Un projecte arquitectònic de Grup Escolar en règim graduat, integrat per sis seccions de nois i sis més de noies,presentat en Josep Maria Martino i Arroyo l’any 1932,any de l’Estatut d’Autonmia de Núria per a Catalunya-.
El Projecte és acompanyat per un pressupost,un plec de condicions,la memòria arquitectònica i els plànols del futur establiment escolar,l’execució material del qual era per les..................................................................................................................................644.522’83 ptes
*Dates concretes:
Tarifa 1ª - Grup 3r-.
Coeficient a aplicar:El 3%-.
Meitat corresponent al Projecte:l’ 1’75%.......................................................................11.279’15 ptes
*En Josep-Maria Martino i Arroyo,tot seguit acredita davant la Corporació Municipal,presidida per en Josep Costa i Canal, la Nota d’Honoraris per la confecció del Projecte de Grup escolar Santiago Rusiñol per a Sitges a ubicar-hi al C/ Rafael Llopart:
“Projecte complert d’Escoles Grduades amb sis seccions de nois i sis seccions de noies,Sala de treballs manuals,menjador escolar,dutxes,porxo de jocs,la Memòria,el plec de condicions,els Pressupostos i els corresponents Plànols:
Pressupost: d’Execució d’Obres...................................................................................644.522’83 ptes
Tarifa 1ª-Grup 3r
Coeficient a aplicar:el 3’3%
Meitat ponent al Projecte :el 1’85%...............................................................................10.634’63 ptes
Remarca.
*Aquesta Factura anul.la i substitueix la factura de la mateixa data amb l’import:11.879’15 pts-.
Construcció de l’Edific per a Grup Escolar
Tanmateix s’hi fa compte de l’Expedient materialitzat per l’Alcaldia demanant la construcció directament per l’Estat espanyol de l’edifici escolar,bo i aprovant-se l’acord per unanimitat-.
*Tot seguit en Josep Costa i Canal com a Alcalde-President,s’adreça a la Inspecció Provincial d’Ensenyament Primari de Barcelona per fer-li amb l’objectiu de fer-li següent Informe-comunicat:

”En virtut del Decret del Govern de la República de 7/Agost/1932,en concordància amb el Reial Decret de 10/Juliol/1928 (L’Expedient Administratiu per a la construcció d’Escoles Graduades,mitjantçant la subvenció de l’Estat,de conformitat amb el Decret de 10/Juliol/1928),us adjunto l’Expedient per a sol.licitar la construcció directa per l’Estat d’un edifici amb destinació a les Escoles Públiques en règim graduat,amb 12 Seccions,6 de nens i 6 de nenes,les quales un cop informades favorablement s’elevi a la Direcció General d’Ensenyament Primari”.
*Altrament,s’ha acordat que la Comissió passi revista efectiva per al seu examen,i així informar la instància de l’Arquitecte municipal,en Martino i Arroyo on sol.licita el pagament de les quantitats que acredita de l’Ajuntament de la Vila per una quantitat determinada,és a dir, “En Josep-Maria Martino i Arroyo,Arquitecte Municipal,envia una sol.licitud al Consistori Municipal exigint una quantitat de 12.793’66 ptes”,que des del mes d’Abril de 1931,el Salde que l’Ajuntament li devia com a resultat de diversos pagaments i factures d’Honoraris pels Treballs professionals,el Compte corrent del qual arrenca de l’Acta Administrativa signada el dia 28/abril71928,era de 202’72 pts
Que a partir d’aquella data les Factures d’Honoraris,presentades a l’Ajuntament eren en total de 12.590’94 ptes.així distrubuïdes:
*Factura del dia 31/III/1931 per Inspecció i control-.
Projecte d’Aigües:.....................................................................................................936’86’00 ptes
Factura del dia 16/XI/1932 per Projecte escoles.........................................................11.279’15 ptes
Factura del dia 21/XI/1932 per Projecte Urinaris.............................................................374’93 ptes
Total.......12.590’94 ptes
Que sumada aquesta quantitat al Salde que abans s’ha fet esment,dóna un total :12.793’66 pts-.

I,com sigui que,a efectes de la Confecció dels nous Pressupostos,precisa tenir en compte aquest deute de l’Ajuntament,us suplico que ordeni el Pagament de la major quantitat possible de l’abans indicat Crèdit,redactant-se tot seguit una Acta Administrativa,en la que s’hi faci constar l’Import del que resta per pagar i,la forma i els terminis en què s’ha de portar a terme l’esmentat pagament,fent-ne a més constar la quantitat resultant en la Partida de “Crèdits reconeguts” dels propers Pressupostos municipals-.
*La Corporació Municipal acorda per unanimitat passar la instància a la rsspectiva Comissió per al seu examen aix com per al seu informe sobre aquesta demanda dels diners-.

Nova “Minuta d’Honoraris”
En Josep-Maria Martino i Arroyo,en formular la nota d’Honoraris,Nº 612 per la redacció del Projecte del Grup escolar del dia 15/XI/1932,em vaig oblidar -informa l’Alcaldia- d’incloure a la mateixa Nota d’Honoraris,la part corresponent a l’aixecament del Plànol del solar,així com lla mesura del mateix terreny al C/ Rafael LLopart;és per això que ara us trameto la Factura Nº 612 (bis),que acompanyo,amb el prec que us digneu ordenar sigui unida a l’anterior factura a l’objecte de la seva aprovació per la Corporació Municipal-.
Factura Nº 612 (bis):
Mesures dels terrenys-solar adquirits per l’Ajuntament de Sitges amb destinació a la construcció d’un Grup Escolar per a l’acolliment de les escoles en règim graduat.
Superfície:..........................................................................................................................5.578’53 m2
Tarifa V. 0’32 pts per m2..................................................................................................1.785’13 m2
Reducció,50%,segon R. Decret de 6/XI/1927.................................................892’57 ptes
Total.......892’55 ptes

Fins aqui en Josep Maria Martino i Arroyo justificant la primera presentació del seu Projecte Arquitectònic de Grup Escolar de Sitges,rebutjat per l’Ajuntament per massa car i massa pressupost-.I,per tant obligat a presentar un nou pressupost,prèvia revisió del de l’any 1932-.

L’Any 1934 segueix en iniciar-se l’any el debat de factures entre l’Arquitecte municipal i l’Ajuntament de Sitges,respecte als treballs del Projecte escolar-.

Froilan Franco

beli ha dit...

Moltíssimes gràcies Froilan per la teva aportació. Crec que aquestes dades són necessaries per entendre el pq l'Ajuntament i Josep Maria Martino no es van posar d'acord amb la construcció de les escoles.
Un cop més moltes gràcies per permetre la publicació de les teves fonts en el meu bloc. Espero que els nostres estudis serveixin per reivindicar l'obra de AMrtino.

Records. Beli

Froilan Franco ha dit...

En Josep Maria Martino i Arroyo,entre l’espasa i la paret

“El franquisme era un règim antidemocràtic,que no va respectar mai la voluntat dels individus i que va fer tot el que estava a la seva mà perquè aquest projecte tirés endavant,i això volia dir que la societat sitgetano-catalana no es podia desenvolupar lliurement”

Formaven part de la Comissió Gestora municipal a Sitges l’any 1940
Alcalde-President el carlí Isidor Cartró i Robert-.
Tenint d’alcalde 1r,en Felip Font i Soler-.
Tinent d’alcalde 2n,en Josep Acha González-.
Vocals:
Magí Roca Jacas,Josep Vidal Vidal,Antoni Benazet Plana,Artur Llansó Folch,Joan Olivella
Vázquez,Josep Artigas Seveto,Joan-Antoni Sariol Llaurador,Rafael Termes i Carreró-.
22 Desembre 1939
En sessió ordinària a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Sitges la Comissió Gestora hi tracta diversos temes municipals,però amb la sol.licitud de l’Arquitecte Municipal en Josep Maria Martino i Arroyo,on reclama la seva depuració com a funcionari local,conforme a l’Ordre del Governador Civil de Barcelona-.No cal dir-ne sobre l’enfrontament davant la seva decidida urgència en ésser reconegut com un funcionari local mérs amb tots els ets i els uts-.

Aquest va ser el missatge de l’Isidor Cartró: “Tots hem de treballar força per posar al dia el municipi”-.Seguirem les Ordres del Governador Civil sobre les revisions dels Expedients als funcionaris municipals,ara bé en relació a l’Arquitecte Municipal en Josep Maria Martino i Arroyo,qui no va oferir els seus serveis facultatius fins al dia 13 d’abril de 1934,ben bé tres mesos després de l’Alliberament de Barcelona,població de la seva residència,l’acord és de no haver lloc a instruir Expedient de depuració del Sr Martino Arroyo,atès que el 21 de novembre de 1923,en la sessió municipal d’aquel dia li va ser acceptada la dimissió que havia presentat-.Per tant va deixar de tenir la qualitat d’Arquitecte Municipal,cosa que resta confirmada en l’examen dels pressupostos municipals,en què ja no figura cap quantitat per al pagament d’havers a l’Arquitecte municipal,i així no és desvirtuat pel fet d’haver treballat el Sr Martino aquests darrers anys a càrrec del municipi,ja que els venia realitzant amb caràcter purament particular i,en quant als seus dictàmens i taxacions amb càrrec a quantitat,és consignada al pressupost de despeses per aquest concepte i sense personalitzar-.
El dia 3 de febrer de 1940 de nou és notícia l’arquitecte municipal en Josep Maria Martino i Arroyo,l’autor del projecte de Grup escolar l’any 1932-.L’Alcalde fa lectura d’un comunicat del Govern Civil de Barcelona acompanyat d’una Sol.licitud signada per en Josep Ma

Froilan Franco ha dit...

En Josep Maria Martino i Arroyo rectifica una equivocació...?

En Martino Arroyo és un home savi i arquitecte de pau:
L’enfrontament de l’Arquitecte Municipal amb l’Ajuntament presidit per en Josep Costa i Canal segueix endavant,cosa que l’obliga a rectificar equivocacions no pas errades-.Mitjançant un escrit s’adreça a l’Alcaldia per tal demanar la rectificació d’una equivocació en el pressupost per al Grup Escolar Santiago Rusiñol en règim graduat,que tan car i complicat resultava per a la Comissió r esponsable,presidida per en Josep Costa i Canal i que li urgia “un nou projecte arquitectònic escolar més barat i ben aviat”,però en el fons va ser envers el Grup Escolar i la seva execució la “mesquinesa municipal que encara dura...”:

“Honorable Sr Alcalde Sitges,com a Arquitecte Municipal (per a l’Alcaldia no n’és ja...” tinc l’honor d’exposar-vos el següent:que en formular la meva nota d’Honoraris,Nº 612 per la redacció del projecte de Grup escolar de la data 16/XI/1932 vaig sofrir una equivocació en el tipus de percentatge a aplicar,havent agafat erròniament l’immediat superior-.I,en adonar-m’hi d’aquesta equivocació ,el que en vull,és rectificar-la i a tal fi us acompanya una nova Minuta-Honoraris amb el tipus de Percentatge que exactament correspon-.

Salde a favor de l’Arquitecte municipal en el mes de febrer de 1931:
Factura:31/3/1931-.Inspecció i control........................................................202’72 ptes
Factura:16/XI/1932(rectificada)Projecte aigües.................... ....................936’86 ptes
Escoles.............10.634’65 ptes
Factura:21/XI/1932-.Projecte i direcció-.Urinaris-.......................................374’95 ptes
Factura:21/XII/1932-.Mides Solar-escoles...................................................892’56 Ptes
Salde a favor de l’Arquitecte,en data d’avui...........................................13.041’70 ptes

En mèrits a l’exposat,com Arquitecte municipal, us hi demano que en volgueu donar aquesta Instància i a la data de l’ 1/XII/1932,modificada i ampliada en la forma abans esmentada,la necessària tramitació per a obtenir una favorable resolució abans que s’acabi el perìode de reclamacions corresponents als pressupostos per a l’any 1933,avui exposats al públic-.

El debat de factures entre l’Arquitecte municipal Sr Martino Arroyo i l’Ajuntament de Sitges,és molt clar encara l’any 1934,amb el nou Alcalde-President de la Corporació Municipal,en Salvador Olivella i Carreras (1934-1936)

En Josep-Maria Martino i Arroyo,Arquitecte municipal envia un nou escrit a nou Alcalde de Sitges en aquests termes: No trobant-me,avui,gaire bé,no sé si l’endemà podré anar-hi itges,i per tant us hi envio aquest escrit,per al vostre coneixement de com quedaria reduïda la Factura-612 del Projecte de Grup Escolar d’aplicar-s’hi un Pressupost de 400.000 ptes-.El total de l’esmentada Factura seria de 7.000 pts o sigui 3.634’63 ptes menys que l’altra”-.
El nostre Arquitecte Municipal presenta de nou el Projecte Arquitectònic de Grup Escolar “Santiago Rusiñol”,sota la responsabilitat de reduir-ne el Pressupost per tal que la Vila de Sitges n’aconsegueixi finalment el tant somniat i desitat Grup Escolar en règim graduat (1880-1936),que dissortadament,a causa de l’esclatament de la Guerra Civil se’n va en orris els dos projectes escolars amb diferent pressupost del millor Arquitecte Municipal de la Història de Sitges,després de l’inolvidable en Gaietà Buhigas i Monrabà,autor del projecte arquitectònic modernista de Grup Escolar per a la Vila de Sitges (1883 i 1899),també dos cops presentats a l’Ajuntament a causa del Pressupost massa feixuc-.La història s’hi repeteix: la mesquinesa municipal-.
Any 1933,un acord municipal per unanimitat
A petició del Regidor municipal,en Jacas és autoritzar la Presidència a què en representació de l’Ajuntament de Sitges signi amb el Sr Martino i Arroyo una Acta Administrativa en la que s’hi asseguri al Funcionari municipal el que acredita de l’Ajuntament per treballs fets a favor del Municipi sitgetà-.
Acta Admiinistrativa
“A la Vila de Sitges,en el dia 26/Gener/1933,al despatx del Batlle de Sitges s’hi reuneixen en Josep Costa i Canal,Batlle de la vila,l’Arquitecte municipal,Sr Josep-Maria Martino i Arroyo,assistits pel Secretari municipal,en Josep-Maria Farrerons i Tarragó.amb la finalitat de formalitzar el reconeixement del Crèdit que l’indicat Sr Martino Arroyo té amb aquest Ajuntament,estant facultat el Sr Alcalde per a aquest Acte,en virtut de l’acord ,pres en sessió del dia 20/Gener/1933”
Exposats els antecedents en virtut dels quals el Sr Martino i Arroyo ha devengut diverses factures d’Honoraris per Treballs professionals se n’arriba a la conclusió que el Salde actual del seu Crèdit contra l’Ajuntament és de 9.000 pts,dins de les quals són incloses lres corresponents als seus Honoraris pel Projecte del Grup Escolar en règim graduat,que han estat calculats en base d’un Cost de l’edifici de 400.000 pts-.
L’Alcalde-President,amb la facultat que obra,reconeix l’abans indicada quantitat de 9.000 pts com a deute de l’Ajuntament al Sr Martino,Arroyo,Arquitecte Municipal pels conceptes expressats-
Signat-.En Josep Costa i Canal-.
En Josep-Maria Martino i Arroyo-.
Secretari municipal:Joan Biscamps-.
S’haurà de fer un nou Projecte de Grup Escolar amb majors possibilitats.
“L’Arquitecte municipal,el ciutadà en Josep Maria Martino i Arroyo que va confeccionar un pressupost de tanta alçada que fa impossible la seva realització-.Un Pressupost exagerat que s’aparta completament de les Normes que abans s’havien senyalat al Sr Martino,com a Aruitecte Municipal-.Haurà de fer ben aviat un altre i nou Projecte de majors possibilitats per aquest Ajuntament de Sitges”,informa el Sr Jacas-.
**Un nou i reduït Pressupost presentat a la Comissió Municipal pro Grup Escolar a Sitges-. Reducció del preu-tipus de Subhasta-.Amb tots els ets i els uts...!
Paleta:sobre les Partides.....................................................................sobre les 50.000 ptes.
Guixaire:reducció de la importància de les motllures de guix........................3.500’00 ptes
Material Sanitari: no es pot suprimir ni reduir cap partida
Calefacció:es pot suprimir totalment-.Són.........................................................21.000 ptes
Ferro.....................................................................................................................3.500 ptes
Fusteria:................................................................................................................6.000 ptes
Lampisteria:.........................................................................................................7.000 ptes
Electricitat-timbres...............................................................................................2.000 ptes
Serralleria:disminució...... ...................................................................................1.000 ptes
Vidirieria:sustitució del vide doble per vidre senzill:..........................................1000 ptes
Pintura............................................................................................................ 1.000 ptes
Diversos:...............................................................................................................5.000 ptes
Simplificació dels vestíbuls,.................................................................................2.000 ptes
Sumaria en total..............................................................................................157.000 ptes
El 14% del benefici,corresponent a la quantitat anterior...................................22.000’00 ptes
Total............159.000’00 ptes
Pujava el Pressupost del Projecte inicial:................734.500’00 ptes
Ara,en resta el pressupost,simplicant i reduient les partides a.......555.000’00 ptes
Reducció del 10% dels preus Unitat................................................55.000’00 ptes
Pressupost resultant................................500.000’00 ptes

*Per una altra banda,el president del Bloc Obrer i Camperol (BOC) de la Vila de Sitges envia un escrit a la Corporació Municipal on es manifesta sobre les seves reclamacions per la millora de l’Escola Pública sitgetana,ja existent,tant de nens com de nenes,per exemple el Sistema de Calefacció ,a causa de les nombroses queixes que tant els obrers que són majoria, com els camperols,que duen els seus fills/es a les escoles hi veuen amb dolor com els seus fills passen de fred a l’edifici La Palma C/Santiago Rusiñol,22”-.

Seguirem informant...!
La Guerra Civil sí esborra i per sempre el Projecte de Grup Escolar Santiago Rusiñol,però gens ni mica les il.lusions i les injustícies amb l’Arquitecte Municipal en Josep Maria Martino i Arroyo,ressò en molts aspectes,mutatis mutandis,de l’Arquitecte Municipal en Gaietà Buhigas i Monrabà,vers un Grup Escolar per a l’acollida de les Escoles públiques i graduades per a la Vila de Sitges-.Déu n’hi dó...com els diversos ajuntaments van tractar el problema escolar durant anys i panys-.L’altra cara de la moneda de l’emblemàtica Sitges-.
Com a compensació,ben val la pena,també,la recerca i l’estudi del Projecte Definitiu de Grup Escolar perv a Sitges del seu fill,també Arquitecte Municipal,en Josep Anton Martino i Carreras,però temps al temps...!!

Froilan Franco
Mestre Especialista en Ciències Socials i Humanisme
Ploma d’Or de les Lletres Sitgetanes-1995

Froilan Franco ha dit...

Any 1937

Un cop deixa l’Alcaldia de Sitges en Pere Bellver i Terrades i nomenat el seu successor en Francesc Richart i Blanes-.La Guerra Civil encara dura, un nou Arquitecte Municipal a Sitges:el Sr J.Madun i i un possible Pressupost per al desitjat Grup Escolar en règim graduat.
L’Arquitecte municipal ,Sr J.Madun,fa constància d’un Grup Escolar amb aquest Pressupost-.
Resum
Albanyileria..............................................................................................................546.482’77 ptes
Guixeria......................................................................................................................26.435’10 ptes
Ferreria.......................................................................................................................159.187’95 ptes
Fusteria......................................................................................................................121.095’08 ptes
Material Sanitari.........................................................................................................25.805’00 ptes
Lampisteria.................................................................................................................13.617’80 ptes
Serralleria...................................................................................................................28.412’58 ptes.
Pintura........................................................................................................................23.613’84 ptes
Execució material.........................................................................................1.011.910’76 ptes
Administració,interessos,benefici:14%............................................................141.667’50 ptes
Pressupost de Subhasta......1.153.578’26 ptes

Tanmateix,l’Ajuntament de Sitges,en data del 30 Juliol 1937,encara el Pressupost del que va ser Arquitecte Municipal de Sitges, en Josep Maria Martino i Arroyo-.Déu n’hi dó...que li fan patir els successius ajuntaments respecte al seu projecte de Grup Escolar Santiago Rusiñol en règim graduat-.Per llogar-hi cadires !
El Pressupost general del Projecte de Grup Escolar,fet per l’Arquitecte muncipal en Josep-Maria Martino i Arroyo l’Octubre de 1933,és calculat de nou, a base de percentatges aproximats d’augments per comparació i de revisió-.
Any1933.......Import........................................Augment...............................................Import,1937
Paleta............208.951’98 pts...............................75%................................................305.665’97 ptes
Guixaire.........11.279’09 pts...............................130%.................................................25.941’91 ptes.
Ferro.............55.125’69 pts................................200%...............................................165.377’07 ptes
Fusteria........ 36.563’93 pts................................100%.................................................73.127’86 ptes
Mat.Sanitari,.10.255’00 pts-...............................100%.................................................20.510’00 ptes
Lampisteria....4.650’90 pts-................................125%.................................................10.464’53 ptes
Electricitat...4.500’00 pts....................................100%...................................................9.000’00 ptes
Serralleria....9.641’88 pts....................................150%.................................................24.269’48 ptes
Vidrieria.....9.134’74 pts.....................................100%.................................................18.269’48 ptes.
Pintura.......8.473’13 pts......................................100%.................................................16.946’34 ptes
Total-----729.407’76 ptes

Publica un comentari a l'entrada